Arama Sonuçları "Ruhani"

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 35

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/yedinci-mesele/35
... beri hem ruhanîlerle, hem bizimle görüşmenizin yüzer tevatür kuvvetinde hadiseleri var. Ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine delâlet eden hadsiz emâre ve deliller var. ...

Asa-yı Musa - — Yedinci Mesele - Sayfa 36

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/yedinci-mesele/36
...hların ve ruhaniyetin vücut ve ubudiyetlerine şehadet eden deliller, dolayısıyla âhiretin vücuduna dahi delâlet ederler. Ve madem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın bütün hayatında vahda...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 38

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/38
... lezzet-i ruhâniyeyi, o dostları ebedî ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurâne bir nuranî âlemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahedesiyle aldı. Risale-i Nur’da bu netice hücce...

Asa-yı Musa - — Sekizinci Meselenin Hulasası - Sayfa 41

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/sekizinci-meselenin-hulasasi/41
...eviyat ve ruhâniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen, yüzer küllî hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden, Hâlık-ı Hakîm, zemin yüzünde ci...

Asa-yı Musa - — On Birinci Mesele - Sayfa 68

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/on-birinci-mesele/68
...lekler ve ruhânîlerle doldurdu, âlemimi sevinçle güldürdü. Ve ehl-i dalâletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken...

Asa-yı Musa - — On Birinci Mesele - Sayfa 74

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/on-birinci-mesele/74
...neleri ve ruhanîleri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağ...

Asa-yı Musa - — Birinci Hüccet-i İmaniye (Ayetü'l-Kübra) - Sayfa 108

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/birinci-huccet-i-imaniye-ayetu-l-kubra/108
...etleri ve ruhanî reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde onun ne yakînine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf...

Asa-yı Musa - — Birinci Hüccet-i İmaniye (Ayetü'l-Kübra) - Sayfa 114

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/birinci-huccet-i-imaniye-ayetu-l-kubra/114
... melek ve ruhanîlerin dahi tilâveti vaktinde pervane gibi hakperestâne etrafında toplanması, Kur’ân’ın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem, nev-...

Asa-yı Musa - — Onuncu Hüccet-i Îmaniye(Yirminci Mektub) - Sayfa 217

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/asa-yi-musa/onuncu-huccet-i-imaniye-yirminci-mektub/217
... lezzet-i ruhaniyedir. Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve ...

Barla Lâhikası - Yirmi Yedinci Mektup Ve Zeyilleri - Sayfa 23

kulliyat.risaleinurenstitusu.org/barla-lahikasi/yirmi-yedinci-mektup-ve-zeyilleri/23
...e meded-i ruhaniyet-i Peygamberîye iltica eyledi. Şöyle ki: Mübârek Sözler şüphesiz Kitab-ı Mübînin nurlu lemeâtıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber, küll halinde ku...