Beyanat ve Tenvirler Beyanat ve Tenvirler

* Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. Bir derman, haddinden geçse, dert getirir.
Mektûbat, s. 459.

Sevad-ı a’zama ittiba’ edilmeli. Ekseriyete ve sevad-ı a’zama dayandığı zaman, lakayd Emevîlik, en nihayet ehl-i sünnet cemaatine girdi. Adetçe ekalliyette kalan salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Rafızîliğe dayandı.
Mektûbat, s. 460.