Beyanat ve Tenvirler Beyanat ve Tenvirler

seviyede olsaydı, onun tamirinde mu’cizevari muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti.
Ezcümle: Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve bîçare ihtiyar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakka şükür ki, Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor.
Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye’cüc ve Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, Şeriat-ı Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur’anî’nin tezelzülüyle de Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.
Kastamonu Lahikası, s. 110-111.

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halaskarı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevî belayı defetmek için matbuat ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir, zannederim.