Şuâlar — Birinci Makam

İKİNCİ ŞUA
Eskişehir hapsinin son meyvesi
Otuz Birinci Lem’a’nın İkinci Şuâı


On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi’nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih ederken, iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.
Said Nursî
"Allahu Ehad" ism-i âzamına dair yedinci nükte-i âzam ve altı İsm-i âzamın altı nüktesinin yedincisi.
İhtar: Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden, kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyveyi ve âhirdeki Hâtimeyi ve Hâtime’den iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle.