Hutuvat-ı Sitte Takdim

mantıkıye ile isbat ve izah eden ve "Kur’ân-ı Hakîmin bu asnn fehmine bir dersi olan Risale-i Nuru te’lif ve neşredecek olan Hz. Bediüzıaman’ın; bu Hutuvaı-ı Sitte’yi te lifinden evvel, Birinci Harb-i Umümîye şarkta talebeleriyle birlikte gönüllü alay kumandanı olarak iştirak edip, Rus ve Emıenilere karşı çetin muharebeler yapıp, talebelerinin kısm-ı âzamını şehid verdikten ve iki sene kadar Rusyå da esir kaldıktan sonra esaretten dönüp istanbul’da Erkân-ı Harbiye Riyasetinin iş’arıyla "Daru’l-Hikmeti’l-Islâmiye" azaIığında bulunup ve bu arada, Arapça Mesnevi-i Nuriye de cem’ edilen Arabî risâlelerini, Türkçe, manzum Lemeat ve Nokta gibi risaleleri te’lif ve neşrettikten sonra, bilahare bu "Hutuvat-ı Sitte" eserini işgalcilere karşı gizlice tab ve neşretmiştir.
Hazret-i Üstad, hayatının son senelerinde yanına gelen bilhassa resmî ıevattan ziyaretçilere ve bazı mebuslara, Risale-i Nur hizmetinde müsbet hizmet dersini verirken, Eski Said hayatından bahisle, tek başıyla dört cebbar kumandanlara mukabele ettiğini ifade ve beyan ederdi. Ve o zamanki harika cesaret ve şehâmetini zikretmesiyle, şimdiki Risale-i Nur