İşârâtü'l-İ'câz Bakara Sûresinin dokuzuncu ve onuncui âyetlerinin tefsiri

-1-
Bu ayet, bütün cümleleriyle nifaka hücum ederek, münafıkları tevbih, takbih, tehdit, tayib etmekle, evvelce -2- dedikleri kavli, ne maksada ve ne illete binaen söylediklerini ve nifakın en birinci cinayeti olan hud’a ve hilelerini beyan etmektedir.
Evvelen, nifakın birinci cinayeti olan hud’aya ait -3- ’den -4- ’ye kadar yedi cümleye terettüp eden müteselsil neticeleri nazara almak lazımdır.
Birincisi: Allah’ı kandırmak gibi muhal bir şeyin talebinde bulundukları için tahmik edilmişlerdir.
İkincisi: Menfaat niyetiyle kendilerine zarar dokundurdukları için tesfih edilmiştir.
Üçüncüsü: Menfaati mazarattan tefrik edemedikleri için techil edilmişlerdir.
Dördüncüsü: Tıynetleri pis, sıhhatlerinin madeni hasta, hayat menbaları ölmüş, vesaire gibi rezaletleriyle terzil edilmişlerdir.
Beşincisi: Pifanın talebiyle marazlarını ziyade ettikleri için tezlil edilmişlerdir.
Altıncısı: Elemden maada birşeyi intaç etmeyen kavi bir azapla tehdit edilmişlerdir.
Yedincisi: İnsanlarca alametlerin en çirkini olan kizb ile teşhir edilmişlerdir.

1 Allah’ı ve mü’minleri güya aldatmaktadırlar. Halbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalblerinde nifak hastalığı vardır. ayetler peş peşe inip İslam inkişaf ettikçe Allah da onların o hastalıklarını arttırmıştır. ayetlerimizi yalanlayıp durmaları yüzünden onlara pek acı bir azap vardır." (Bakara Suresi, 2:9-10.)

2 İman ettik.

4 Yalan söylüyorlar.