Lem'alar Fihrist

HÂTIME ’sinde, Lihye-i Saadet hakkında sorulan bir suâle karşı, şüpheleri izâle eden gâyet muknî bir cevaptır.
Daha sonra, eskiden beri mülhidlerin iliştikleri üç meseleye dâir sorulan suâllere verilen üç cevaptır.
BİRİNCİ SUÂL : -1- âyet-i kerîmesinin meâli olan, "Zülkarneyn, güneşi, harâretli ve çamursu bir çeşme suyunda gurûb ettiğini görmüş."
İKİNCİ SUÂL : "Sedd-i Zülkarneyn nerededir? Ve Ye’cüc ve Me’cüc kimlerdir?
ÜÇÜNCÜ SUÂL : Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, âhirzamanda gelip Deccalı öldüreceğine dâir suâllere o kadar ulvî cevaplar verilmiş ki, hem ehl-i îmânın îmanlarını takviye eder, hem belâgatıyla edipleri susturur, hem de mülhidleri ilzam ederek tokatlar.
Nihayetinde, Mugayyebât-ı Hamseden yalnız ikisi hakkında sorulan mühim bir suâle ehemmiyetli bir cevaptır.
Rüştü
On Yedinci Lem’a
Zühre’den gelmiş On Beş Notadan ibârettir.
BİRİNCİ NOTA
Nefs-i insâniyetin müptelâ olduğu afil ve nâfil şeylerin, etvâr-ı âlem üzerinde hakîkatlerini gösterip, kalbin râbıtasını kesip, yüzünü bekâ ve âhirete çevirir.
İKİNCİ NOTA
Bir düstur-u Kur’ânî olan tevâzuu emir ve tekebbürden men eder.
ÜÇÜNCÜ NOTA
-2- sırrıyla, mevtin hakîkatini güzel ve ayn-ı hakîkat bir temsil ile açıp, uzun emelleri ve elemleri keser. Hayy u Kayyûm ve Bâkî-i Dâim ve Biyedihi’1-hayra her umûru teslim eder.
DÖRDÜNCÜ NOTA
Muttarid bir kânun-u âdetullah olan mevsimlerin, asırların değişmesinde, ekser eşyanın aynen iâde ve tazelenmesiyle, şecere-i kâinatın en mükemmel

1 Nihayet gün batısına vardı ve güneşin harâretli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurûb ettiğini gördü. (Kehf Süresi: 86.)

2 Gelmesi muhakkak olan herşey, uzak da olsa yakındır. (Hadîs-i şerif: İbn-i Mâce, Mukaddime: 7/46; Feyzü’l-Kadir, 2:178.)